Erfpacht

Erfpacht

 

Soms koopt u niet het huis of de grond waar het huis op staat, maar het recht om het huis en de grond te gebruiken. Dit noemt men erfpacht. De grond blijft dan eigendom van iemand anders. Bijvoorbeeld de gemeente, een particulier of Staatsbosbeheer.


Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de pacht opzegt). Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld, dat rust op een zaak of een ander goed. Het recht van erfpacht is in Nederland geregeld in boek 5, titel 7, van het Burgerlijk wetboek.
Voor de erfpacht betaalt de erfpachter, (degene met wie de gemeente een erfpachtovereenkomst heeft aangaande het gebruik van een stuk grond) jaarlijks een bedrag, de canon, aan de eigenaar. Later werd het recht ook gehanteerd door een aantal gemeentes. Deze wilden op deze wijze invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van hun gemeente. Door bouwkavels uit te geven in erfpacht en niet in eigendom profiteert de gemeente dan ook van de waardestijging. In de praktijk wordt de erfpacht als deze afloopt, omdat de termijn is verstreken, verlengd. De
bloot(enkel en alleen) eigenaar (in dit geval: de Gemeente Schiedam) kan bij die verlenging dan een aanzienlijk hogere canon bedingen.

Erfpacht wordt vaak verleend voor een bepaalde tijd; 49 en 99 jaar komen het meeste voor. Gemeente Schiedam heeft de erfpachtovereenkomst van Kethel Oost voor 75 jaar vastgelegd. De canon voor Kethel Oost geldt voor een periode van 25 jaar en de hoogte wordt bij de aanvang bepaald, aan de hand van een percentage van de grondprijzen van dat moment. Dat betekent dat men in de toekomst te maken kunt krijgen met een stijging van uw vaste lasten. Ook is het mogelijk dat het erfpachtrecht eindigt op een vaste datum. Het is dan de vraag of het recht wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Kethel Oost is gebouwd in drie delen waarvan in 1975 het zuidelijke deel het eerst is opgeleverd. U kunt de canon in sommige gevallen ook zelf afkopen; U hoeft dan voor die periode geen vergoeding meer te betalen.
De jaarlijkse canon is wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De afkoopsom niet.

De Nederlandse gemeenten die vasthouden aan hun erfpachtstelsel doen dat mede om grondspeculatie tegen te gaan en de waardestijging van de grond aan de gemeenschap (de gemeente) ten goede te laten komen.

wijk03.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.