Bewonersavonden groenbeheer

De gemeente heeft op 16 oktober een vruchtbaar overleg gehad met de werkgroep groen besproken. In dit overleg is het volgende besproken.

 

De gemeente zal  aansluitend aan de ophoging van de wijk 'het groen in de wijk'  aangepakken.

Het betreft met name  de herinrichting en het achterstallig onderhoud van de binnengebieden.
Met de gefaseerde ophoging wordt de vernieuwing van het groen van de binnengebieden dan ook gefaseerd gerealiseerd.

 

De gemeente organiseert hiertoe een drietal informatieavonden voor bewoners.

De eerste informatieavond vond 6 november a.s. plaats voor bewoners van de Bosrand, de Weide en de Koekoekslaan.De reacties van wijkbewoners over deze avond zijn in grote mate positief.

 

De voorlichtingsavonden volgen het tijdstraject van de ophoging. Tijdig ontvangen de bewoners van de overige straten een uitnodiging met vermelding van plaats en tijd van een van de twee volgende bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

opzoomeren 2014

 

Opzoomeren 2014: Het Rietkraag team en de vangst: onder meer een gevulde fles Bacardi met aankoopbon!

 

werkgroep groen

De bewonersvereniging kent een actieve werkgroep groen.

 

De leden van deze werkgroep zijn:

Francisca Jonker (voorzitter)       Weide 4

Maarten Bijl                               Hooiland 11

Aletta Wouters                           Laagland 6

Helma v.d. Staay                       Bosrand 11

Anneke Verkaaik                       Weide 1

Kitty Sloos                                Bosrand 13

groot onderhoud binnengebieden

Tijdens de jaarvergadering op 27 maart 2014 heeft mevr. Marjet van Arkel, projectvoorbereider groen van het ingenieursbureau van de gemeente Schiedam, een presentatie gehouden omtrent het groot onderhoud van de binnengebieden van Kethel Oost. Voor de power point presentatie van haar verhaal download hier.

Groen

Bij de start van onze wijk in de jaren ’70 is als thema gekozen: wonen in het groen. Dat idee heeft indertijd veel bewoners ertoe aangezet een huis in onze wijk te kopen en het blijkt nog steeds te werken: ook nu kiezen veel nieuwkomers in onze wijk bewust voor het overvloedig aanwezige groen en de natuurlijke overgang van de eigen tuin naar het openbare gebied. Volgens een deskundige op landschapsgebied is er nergens in Nederland zo’n wijk als de onze!

 

 

Dat zo’n thema niet vanzelf in stand blijft, betekent dat het bestuur i.s.m. bewoners en de gemeente actief beleid voert en ontwikkelt om onze wijk zo mooi te houden als hij zou moeten en kunnen zijn. In de volgende onderdelen staat vermeld op welke manier dat gebeurt.

Groenplan

De afgelopen jaren is het onderhoud van de zgn. binnengebieden (dus het openbare groen tussen de diverse clusters) om allerlei redenen achteropgeraakt, wat ertoe geleid heeft dat er door opschot van bomen en struiken soms niet veel meer van de oorspronkelijke groenstructuur van de wijk te herkennen is. Gelukkig is het oorspronkelijke groenplan van de wijk en de herziening daarvan uit 2003 bewaard gebleven. Met die plannen als uitgangspunt heeft de gemeente alle binnengebieden recent opnieuw ingemeten en een voorstel gedaan aan de bewonersvereniging tot herstel van die gebieden. Dit plan zal samen met de ophoging van de wijk na verder overleg uitgevoerd worden.

Inrichting Tuinen

Het streven van de bewonersvereniging is dat de privétuinen zo worden ingericht, dat ze qua beplanting vloeiend overgaan in die van de buren en in het openbare groen. Zo vormt het groen zo veel mogelijk één geheel. Dat betekent bijv. dat de vereniging geen voorstander is van betegelde tuinen, of bomen die niet van nature in onze polderomgeving voorkomen. Schuttingen tussen de tuinen doen volgens het bestuur afbreuk aan de kern van de opzet van onze mooie wijk en dienen dus achterwege te blijven.

Gemeentelijk groenbeheer

Het groot onderhoud van de binnengebieden gebeurt door de gemeente. Op dit moment (januari 2014) is niet duidelijk welke activiteiten er precies onder dat groot onderhoud verstaan worden. In ieder geval is het kappen van bomen altijd een zaak van de gemeente. Als bewoners een zgn. snoei- of kapwens hebben, kunnen zij die doorgeven aan een van de bestuursleden. Dan is het wel zo aardig als die bewoners hun wens eerst met hun eigen buren besproken hebben, zodat het een gedeelde wens wordt. Eén keer per jaar heeft een bestuurslid overleg met de gemeente over die zoveel mogelijk gezamenlijk ingediende snoei- en kapwensen, waarna de gemeente beslist of zij positief reageert en het werk in het daarvoor geëigende seizoen uitvoert.

kethel 02.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.