bewonersbrief 'ophoging'

Het bestuur/de klankbordgroep van de bewonersvereniging heeft in juni 2013 de volgende brief gestuurd aan de bewoners inzake de ophoging van de wijk.

 

Aan de bewoners van Kethel-Oost. Kethel-Oost, 6 juni 2013.
Beste medebewoner,
Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen van de gemeente Schiedam voor een informatiebijeenkomst op 13 juni a.s.
In de uitnodigingsbrief is vermeld dat na de zomer de werkzaamheden zullen starten. Dit is, na al het uitstel van de afgelopen jaren, een goed bericht. In de uitnodigingsbrief is vermeld dat u informatie zult ontvangen omtrent de aard van de werkzaamheden en de planning hiervan. Voorts zult u geïnformeerd worden wat dit voor uw terrein/tuin, kruipruimte en rioolaansluiting betekent.
Het is u bekend dat namens de bewonersvereniging de 'klankbordgroep ophoging' regelmatig in gesprek is met de gemeente aangaande de herinrichting en ophoging van onze wijk. In de jaarvergadering van maart j.l. is u de laatste stand van zaken gemeld, deze informatie is ook opgenomen in de nieuwsbrief van de bewonersvereniging van april dit jaar.
De klankbordgroep spreekt haar waardering uit voor de samenwerking met de gemeente in het afgelopen jaar. Helaas wordt de zienswijze van de klankbordgroep op een aantal punten van de inrichting niet door de vertegenwoordigers van de gemeente gedeeld, zoals de verkeerskundige aanpak van kruispunt Kaag/Hooiland/Laagland en de plaats van rotonde/parkeerplaatsen/doorsteek naar Oever aan het einde van de Bosrand.
Bij de ophoging is het uitgangspunt hoe dan ook gewichtsneutraal ophogen met Bims en/of EPS. Maar de klankbordgroep maakt zich er wel zorgen over, dat er nog allerlei vragen liggen over de beoogde ophoogtechnieken en de aanpak van de gemeente nog niet vastligt. Het definitief voorstel daarover is nog niet gepresenteerd.
Vanwege de vele en ook ingewikkelde aspecten die kleven aan een ophogingsactie in veengrond heeft een werkgroep van de klankbordgroep een 'beschouwing ophogen met lichte ophoogmaterialen Kethel –Oost' opgesteld. Deze beschouwing vormt voor de klankbordgroep een leidraad in het overleg met de gemeente. Genoemde beschouwing treft u hier integraal bij aan. U kunt hier kennis van nemen ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst van 13 juni a.s. Wij hopen dat u zich in grote getale aanmeldt voor deze bijeenkomst opdat u uw vragen kwijt kunt en uw mening kenbaar kunt maken.
De klankbordgroep zal ook na 13 juni de belangen van onze wijkbewoners behartigen naar de gemeente. Tenslotte zijn wij er bij gebaat dat op deskundige wijze opgehoogd wordt, zonder schade aan onze huizen, met zo weinig mogelijk overlast tijdens de 1,5 - 2 jaar dat de ophoging in onze wijk zal duren.
Met vriendelijke groet,
Namens de bewonersvereniging Kethel-Oost
Simon Best, vz. Bewonersvereniging
Marianne Vrijman, vz. Klankbordgroep Kethel-Oost
Guus van de Water, vz. Werkgroep Ophoging Kethel-Oost

kethel 02.jpg
Copyright © 2019 Bewonersvereniging Kethel-Oost. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.